كارآموزي تابستان سال ۱۳۹۳

 

دانشجـويـاني كه حداقـل ۱۰۰ واحـد درسي را گذرانده باشند مي توانند براي گذراندن دوره كارآموزي از ابتداي ارديبهشت ماه به جناب آقاي دكتر رضائيان مراجعه فرمايند.

لازم بذكر است كه محل مورد علاقه بايستي به تائيد آقاي دكتر رضائيان برسد. لذا مشخصات كامل واحد مورد علاقه (مانند: محل، نوع فعاليت، آدرس وب سايت و تلفن مسئول كارآموزي) را از قبل تهيه و به آقاي دكتر رضائيان ارائه نمايند.

 

سمينار توجيهي يك ساعته كارآموزي در روز سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ماه  از ساعت ۲ الي۳ در محل سالن سمينار برگزار خواهد شد.شركـت در اين سمينـار براي كليـه كارآمـوزان اجبـاري مي باشد.

 

توجه:عــدم شــركــت در ايــن سـمــيـنــار بــه مـنــزلــه انصراف از كارآموزي در تابستان ۹۳ مي باشد .

 

معاونت پژوهشی دانشکده مواد