كارآموزي تابستان سال ۹۶

دانشجوياني كه حداقل ۱۰۰ واحد درسي را گذرانده باشند مي توانند براي گذراندن دوره كارآموزي از ابتداي ارديبهشت ماه به جناب آقاي دكتر رضائيان مراجعه فرمايند.

لازم بذكر است كه محل مورد علاقه بايستي به تاييد آقاي دكتر رضائيان برسد. لذا مشخصـات كامل واحـد مورد علاقـه (مانند: محل، نوع فعاليـت، آدرس وب سايت و تلفن مسئول كارآموزي ) را از قبل تهيـه و به آقاي دكـتر رضائيان ارائه نمايند.

 

سمينار توجيهي يك ساعته كارآموزي در روز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ماه از ساعت ۲ الي ۳ در محل سالن سمينار برگزار خواهد شد.شركت در اين سمينار براي كليه كارآموزان اجباري مي باشد.

 

 

توجه: عدم شركت در اين سمينار به منزله انصراف        

  از كارآموزي در تابستان ۹۶ مي باشد