لزوم شرکت دانشجویان کارشناسی در کارگاه ایمنی

اطلاعيه

 

كليه دانشجويان كارشناسي كه نياز به استفاده از آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده جهت انجام پروژه كارشناسي خود را دارند .لازم بذكر است در كلاس ايمني در دفتر آموزش دانشكده ثبت نام نمايند.

بديهي است در صورت عدم حضور در كلاس ايمني و عدم دريافت كارت ايمني از حضور آنها در آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده جلوگيري بعمل مي آيد.

 

 

 معاونت آموزشي دانشكده