مريم کرباسي

مريم کرباسي

رتبه علمی:

دکتری

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۲

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

m_karbasi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 
 

.
 

.
 

.