مصاحبه دكتري پرديس دانشگاه

 

به اطلاع مي رساند مصاحبه دكتري  پرديس رشته مهندسي مواد روز يك شنبه ۲۶/۰۳/۹۸ ساعت ۸ونيم صبح در محل مركز آموزشهاي ازاد و الكترونيك دانشگاه برگزار مي گردد