مهندس فاطمه علوي

مهندس فاطمه علوي

رتبه علمی:

مربی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

alavi-naeeni-f@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website