*** نحوه محاسبه نمره پایان نامه (جدید)

در ذیل نحوه محاسبه نمره پایان نامه ارائه شده است. لازم به ذکر است که این دستورالعمل برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۱ و به بعد الزامی و برای دانشجویان ورودی ۹۰ به صورت اختیاری  اعمال می گردد.