*** نحوه محاسبه نمره پایان نامه (لازم الاجرا برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۱ و به بعد)

در ذیل شیوه محاسبه نمره پایان نامه ارائه شده است. این دستورالعمل به منظور یکسان سازی نحوه اعطای نمره ی مربوط به سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده (۲ نمره حق سرپرست در فرم شماره ۳ تحصیلات تکمیلی دانشگاه) توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تصویب شده است. لازم به ذکر است که این دستورالعمل برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۱ و به بعد الزامی و برای دانشجویان ورودی ۹۰ به صورت اختیاری  اعمال خواهد شد.