پایان نامه برتر سال ۹۴

 

باکمال مسرت باستحضار می رساند پایان نامه جناب آقای علی قاطعی کلاشمی به عنوان پایان نامه برتر انتخاب گردیده است.

ضمن عرض تبریک ، توفیقات روز افزون برای ایشان مسئلت داریم.