پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ آذرماه ۹۴ در هتل عباسی اصفهان برگزار می گردد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت ها یزیر مراجعه نمایید:

وب سایت موسسه:    www.daneshpajoohan.ac.ir

وب سایت کنفرانس:   www.sduc.ir