کارگاه ایمنی تخصصی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۲)

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) ورودی ۹۲:

جلسه کارگاه ایمنی ۲ (تخصصی) در روز دوشنبه ۵ خرداد ساعت ۱/۵ تا ۴/۵ بعدازظهر در سالن سمینار دانشکده برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۲ در این کارگاه الزامی است. ارائه کارت مجوز استفاده از آزمایشگاه ها و ثبت نمره درس در سیستم گلستان منوط به شرکت موثر در این کارگاه است.

با تشکر

تحصیلات  تکمیلی دانشکده