کارگاه ایمنی ۲ (تخصصی)

                                 کارگاه ایمنی ۲ (تخصصی)

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در جلسه کارگاه ایمنی ۱ در ترم گذشته شرکت کرده اند، لازم است در جلسه کارگاه ایمنی ۲ که در روز یکشنبه ۹۴/۲/۲۰ راس ساعت ۱۳/۵در اتاق سمینار دانشکده برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

لازم به ذکر است که چون ارائه کارت مجوز استفاده از آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده و همچنین ثبت نمره این درس در سیستم گلستان منوط به شرکت در این کارگاه است، لذا شرکت در این جلسه الزامی خواهد بود.

 

          دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مواد

۹۴/۲/۱