کسب مقام قهرمانی

کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال بین دانشکده ای دانشگاه توسط دختران دانشکده را به خانواده دانشکده مهندسی مواد تبریک میگوییم.