کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر محمدحسین عنایتی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۰

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

ena78@iut.ac.ir

معاون آموزشی
دكتر کیوان رئیسی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۴

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

k_raeissi@cc.iut.ac.ir

معاون پژوهش و فناوری
دكتر حمیدرضا سلیمی جزی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۹

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

hrjazi@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصيلات تكميلي
دکتر مهشید خرازیها

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۲

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

kharaziha@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر ابوذر طاهری زاده

Phone:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۲

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

a.taheri@cc.iut.ac.ir