کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر محمدحسین عنایتی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۰

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

ena78@iut.ac.ir

معاون آموزشی
دكتر بهزاد نیرومند

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۱

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

behzn@cc.iut.ac.ir

معاون پژوهش و فناوری
دكتر حمیدرضا سلیمی جزی

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۹

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

hrjazi@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصيلات تكميلي
دكتر مسعود عطاپور

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

m.atapour@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر مهشید خرازیها

Phone:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۲

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

kharaziha@cc.iut.ac.ir