دکتر مسعود عطاپور

دکتر مسعود عطاپور

رتبه علمی:

Assistant Professor

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

m.atapour@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website