دکتر محمدعلي گلعذار

دکتر محمدعلي گلعذار

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

golozar@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.

.

.

.

.