دکتر احمد کرمانپور

دکتر احمد کرمانپور

رتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۸

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۶

ایمیل:

ahmad_k@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

 
.

.
 

 
.

 
.

.