اطلاعيه فرم هاي استثناء

 

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند آخرين مهلت تحويل فرم هاي استثناء دانشجويان مربوط به موارد عدم رعايت پيش نياز، همنياز - تلاقي زماني و تلاقي ساعت امتحان تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  ۹۴/۰۶/۱۸بوده و به فرمهايي كه پس از اين تاريخ ارائه می گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

ضمنا فرم هاي استثنا را از سايت دانشكده← آموزش ←فرمها پرينت گرفته و تكميل شده آن را با كد درس مهر و امضاء اساتيد تا تاريخ مذكور تحويل دفتر آموزش دانشكده شود.

 

نكته۱:براي اساتيد دانشكده مواد فقط امضاء كافي است.براي اساتيد غير دانشكده اي مهر الزامي است. در غير اينصورت فرم استثنا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نكته ۲:اضافه بر ظرفيت درس به تعداد محدود فقط به ليست انتظار و همچنين دانشجويان فارغ التحصيل تعلق خواهد گرفت.

 آموزش مواد