اطلاعيه مهم جهت ثبت نام اصلي دانشجويان كارشناسي

 

در ثبت نام اصلي هر دانشجو فقط از بين دروس زير مي تواند انتخاب واحد نمايد:

-دروس ثبت نام مقدماتي دانشجو

-دروس حذف شده/ مردودي نيمسال گذشته

-دروس عمومي

-دروس ارائه نشده در ثبت نام مقدماتي

نكته:

انتخاب هر درس براي ثبـت نام اصلي در سيستـم گلستـان با  انتخاب گزينه "اعـمـال" صـورت مي گيرد.پس از نهايي شدن اخذ دروس در ثبت نام، انتخاب گزينه " پايان ثبت نام " الزامي است. پس از انتخاب اين گزينه، هيچ تغييري در دروس امكان پذير نيست .ثبت نام دانشجوياني كه "پايان ثبت نام" را انتخاب نكرده باشند"مخدوش " تلقي مي شود.