اعضای کمیته ایمنی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

تلفن

 

 

دکتر احمد رضائیان

 

 

رئیس کمیته

۵۷۶۸

مهندس ناهید صرامی 

کارشناس ارشد ایمنی 

n.sarami@ma.iut.ac.ir 

۵۷۵۰
مهندس پروانه ابوطالبی عضو کمیته

p_abotalebi@of.iut.ac.ir

۵۷۶۳

مهندس فتانه سالمی عضو کمیته   ۵۷۵۰