بازنشستگی جناب آقای دکتر ادریس

همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر ادریس پس از سی سال تلاش موثر و خدمت به جامعه علمی کشور به افتخار بازنشستگی نائل شدند.

از فعالیت های پویا، زحمات صادقانه و خدمات آموزشی ، پژوهشی ، علمی و اجرایی ایشان قدردانی نموده و موفقیت،سلامتی و شادکامی را  برای ایشان از خداوند متعال مسئلت داریم.