دکتر فتح الله کریم زاده

دکتر فتح الله کریم زاده

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۴

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

karimzadeh_f@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 

.
 

.
 

.