دکتر احمد منشي

دکتر احمد منشي

رتبه علمی:

استاد

تلفن:

۰۳۱۱۳۹۱۵۷۰۵

فکس:

۰۳۱۱۳۹۱۲۷۵۲

ایمیل:

a-monshi@cc.iut.ac.ir

صفحه شخصی:

Go to Website

.
 

.
 

.
 

.
 

.