زمان تحویل فایل سمینارهای درس تحقیق و تتبع نظری

 

فایل ارایه سمینار با فرمت pptx فقط در روز دوشنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۴ - ۱۳ توسط  آقای دکتر اشرفی  تحویل می گردد. در صورت عدم ارایه فایل مزبور، ارایه سمینار لغو خواهد شد.