قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

بدين وسيله به اطلاع مي رساند جهت انجام مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد حداقل ۲ هفته قبل از تاريخ دفاع، مراحل اداري ( ارائه فرم نظارت و ارزيابي ، ارائه درخواست دفاع و پايان نامه به سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده، هماهنگي با دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده جهت تعيين ظرفيت اساتيد داور و زمان ارائه دفاع، هماهنگي با داوران و اساتيد راهنما و ارائه پايان نامه به اساتيد دارو) انجام گرفته باشد . درغير اينصورت امكان دفاع  برايشان مقدورنمي باشد.

دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مواد