قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد (ورودي ۹۲)

نظر به اينكه امكان ثبت نام در ترم ۲-۹۲ منوط به مشخص بودن نام استاد (اساتيد) راهنما مي باشد، لذا خواهشمنداست فرم تكميل شده استاد راهنما را نهايتا" تا تاريخ ۹۲/۱۰/۱۰  به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نمائيد. قابل ذكر است در صورت مشخص نشدن استاد راهنما تا تاريخ ذكر شده؛ امكان ثبت نام در ترم جديد (ترم دوم ۹۲) وجود نخواهد داشت .

                                                         با تشكر

                                                        دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده