مراحل درج نمره پروژه و کارآموزی و مطالعه آزاد

 

دانشجويان محترم جهت درج نمره پروژه به استاد مربوطه مراجعه نموده تا ازطريق اتوماسيون نمره پروژه به معاونت آموزشي دانشكده اعلام گردد.همچنين با مراجعه به سيستم گلستان  از اعلام نمره كارآموزي و مطالعه آزاد اطمينان حاصل نموده و در صورتي كه  نمره كارآموزي و مطالعه آزاد اعلام شده باشد ولي در سيستم گلستان نمره مذكور قبول نخورده باشد، لازم است به استاد كارآموزي و استاد مطالعه آزاد مراجعه فرمائيد و پرينت نمره را گرفته و به دفترآموزش دانشكده تحويل دهيد. و همچنین دانشجويان محترم جهت فارغ التحصيلي بايد كپي صفحه اول " عنوان پروژه" و صفحه دوم "امضاء استاد راهنماي پايان نامه و معاونت آموزشي دانشكده" و صفحه چكيده پروژه را بصورت كاغذي  و كل پروژه را بر روي CD بصورت word ، pdf تا تاريخ ۹۴/۰۶/۳۰ به دفتر آموزش دانشكده مواد تحويل دهيد، تا فرم صورت جلسه فارغ التحصيلي شما به جريان بيفتد.در غير اينصورت عواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.