پژوهشگران پسا دکترا

نام  استاد مسئول زمینه تخصصی پست الکترونیک

 

دکتر حامد راوش

 

دکتر طرقی نژاد

 

شبیه سازی مواد - سینترینگ

 

hravash@gmail.com

 

دکتر نوید سعیدی

 

دکتر اشرفی زاده

 

آلیاژهای سازه ای پیشرفته - مکانیک و آنالیز شکست - خواص مکانیکی - عملیات حرارتی و ترمومکانیکی

 

navidsae@gmail.com

 

دکتر یلدا شجاع

 

دکتر کرمانپور

دکتر کریم زاده

نانومواد - بیوسنسور y.shoja@ma.iut.ac.ir

 

دکتر فیروز فدایی فرد

 

دکتر شمعانیان جوشکاری و اتصلات firouz.‎3f@gmail.com

 

دکتر محمدرضا نصر اصفهانی

دکتر شمعانیان انجماد فلزات - شبیه سازی - کامپوزیت mr_nasr2001@ma.iut.ac.ir

 

دکتر مریم یزدان مهر

 

دکتر کریم زاده

دکتر طرقی نژاد

 

نانومواد

 

m.yazdanmehr@ma.iut.ac.ir

 

دکتر سیاوش ادهمی

 

 

دکتر کرمانپور

 

 

آنالیز سطح - پوشش های چندمنظوره

 

 

 

دکتر اکبر حجتی

 

دکتر عنایتی سرامیک - مواد مغناطیسی - مواد آمورف - پوششهای هیبریدی - سنتز مواد

a_hojjati@pd.iut.ac.ir

a_hojjati@yahoo.com