گزارش کارآموزی

دانشجویان محترم گزارش کارآموزی را حداکثر تا دوم شهریورماه به دفتر دانشکده (باکس دکتر رضائیان )تحویل دهید.

نکات مهم:

-از تحویل گزارشها به اساتید راهنما جدا خودداری فرمائید.

-گزارشها بایستی چاپ شده با جلد معمولی باشد(برای دکتر رضائیان فایل کارآموزی ارسال شود.)

سرپرست اداره ارتباط با صنعت