کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر محمدرضا طرقی نژاد

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۰

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

toroghi@cc.iut.ac.ir

معاون آموزشی
دكتر احمد کرمانپور

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۸

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

Ahmad_k@cc.iut.ac.ir

معاون پژوهش و فناوری
دكتر مرتضی شمعانیان

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۷

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

shamanian@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصيلات تكميلي
دكتر مسعود عطاپور

تلفن:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۵

فکس:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

پست الکترونیکی:

m.atapour@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر مهشید خرازیها

Phone:

۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۲

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۵۲

Email:

kharaziha@cc.iut.ac.ir