نام زمینه تحقیقاتی تلفن پست الکترونیک

استاد

دکتر فخرالدين اشرفي‌زادهتکنولوژی سطح،انتخاب مواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۴ashrafif@cc.iut.ac.ir
دكتر کیوان رئیسیالکتروشيمي و خوردگي۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۴k_raeissi@cc.iut.ac.ir
دکتر علي شفيعيفرايندهاي متالورژي۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۰shafyei@cc.iut.ac.ir
دکتر مرتضي شمعانيانجوشکاري، متالورژي استخراجي۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۷ shamanian@cc.iut.ac.ir
دکتر مهدی صالحیمهندسي سطح، تريبولوژي۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۵surfacesalehi@hotmail.com
دکتر محمدرضا طرقي‌نژادتولیدموادنانوساختار،مهندسي سطح۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۶toroghi@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدحسين عنايتيمتالوژی فیزیکی،نانومواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۰ ena78@cc.iut.ac.ir
دکتر رحمت‌الله عماديموادسراميکی،بیوسرامیک۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۵remadi@cc.iut.ac.ir
دکتر احمد کرمانپورنانومواد، شبیه سازی فرایند۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۸ahmad_k@cc.iut.ac.ir
دکتر فتح الله کریم زاده نانومواد ،جوشکاري مواد پيشرفته۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۴ karimzadeh_f@cc.iut.ac.ir
دکتر سیدمحمود منيرواقفيمهندسی سطح،فرج و اکستروژن۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۱vagh-mah@cc.iut.ac.ir
دکتر بهزاد نيرومندانجماد فلزات، ريخته گري۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۱behzn@cc.iut.ac.ir

دانشیار

دکتر مهدي احمديانمتالورژي استخراجي، سنتز مواد ۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۵ahmadian@cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود پنجه‌پورمتالورژي استخراجي،فرآيندوسنتزمواد ۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۹panjepour@cc.iut.ac.ir
دکتر مهشید خرازیهابيومواد،مهندسی بافت۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۲kharaziha@cc.iut.ac.ir
دکتر حميدرضا سليمي جزيمهندسي سطح،پوششها،كامپوزيت۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۹hrjazi@cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود عطاپورخوردگی و اکسیداسیون،جوشکاری۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۵m.atapour@cc.iut.ac.ir
دکتر مهدی علی زادهفرآوری مواد،م.استخراجی و فرآیندها ۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۵alizadeh@cc.iut.ac.ir
دکتر محمود مرآتيانفرآیندهای متالورژی، م استخراجی۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۲ meratian@cc.iut.ac.ir

استادیار

دکتر عبدالمجید اسلامیخوردگی،مهندسی سطح،آنالیزتخریب۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۶m.eslami@cc.iut.ac.ir
دکتر علی اشرفیخوردگی،الکتروشیمی،پوشش۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۷ashrafi@cc.iut.ac.ir
دکتر عباس بهرامیموادپیشرفته و آلیاژهای غیرآهنی۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۵a.n.bahrami@cc.iut.ac.ir
دکتر احمد رضاییانخواص مکانیکی مواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۶۸ a.rezaeian@cc.iut.ac.ir
دکتر ابوذر طاهری زادهشکل دهی،شبیه سازی۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۲a.taheri@cc.iut.ac.ir
دکتر شیدا لبافبیومواد،نانو مواد،مهندسی بافت۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۲s.labbaf@cc.iut.ac.ir
دکتر سید مهران نحوی مهندسی سطح،تریبولوژی و سایش۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۴۳mehran.nahvi@cc.iut.ac.ir

مربی

مريم کرباسيمتالورژي استخراجي،آناليزمواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۷m_karbasi@cc.iut.ac.ir

استاد بازنشسته

دکتر حسين ادريسمهندسي سطح،تهیه وشناسایی۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵h-edris@cc.iut.ac.ir
دکتر احمد ساعتچيخوردگي، خواص فیزیکی مواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵ asaatchi@cc.iut.ac.ir
دکتر علي سعيديمتالورژي استخراجي،سنتزمواد۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۰۵a.saidi@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدحسن عباسيمتالورژي استخراجي و فرايند۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۷abbasi32@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدحسين فتحيبيومواد، نانومواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵fathi@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدعلي گلعذارعمليات حرارتي،خوردگي وحفاظت۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶golozar@cc.iut.ac.ir
دکتراحمد منشيموادسرامیکی،موادنسوز،آنالیزمواد۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵a-monshi@cc.iut.ac.ir
دکتر عباس نجفي‌زادهخواص مکانیکی وعملیات ترمومکا۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۲۴a-najafi@cc.iut.ac.ir

مربی بازنشسته

مهندس حسين تويسرکانيشکل دادن فلزات۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵tuysser@cc.iut.ac.ir
مهندس فاطمه علويخوردگي،متالوگرافی۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۰۵alavi-naeeni-f@cc.iut.ac.ir