فرم های پژوهشی

لطفا پس از تکمیل فرم های پژوهشی ذیل، به ایمیل mat_research@of.iut.ac.ir  ارسال گردد.

 

شماره حساب درآمد اختصاصي دانشگاه صنعتي اصفهان:   ۸۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۱۸۰۳۰۲۲۷۵۷IR-

شناسه دانشكده مهندسي مواد:    ۳۷۰۰۷۱۸۶۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۰

 

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه SEM

شنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲ صبح

تلفن تماس: ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۱۷