رفتن به محتوای اصلی
x

 دانشجوی دکترای نمونه کشوری

 انتخاب شایسته جناب آقاي روح الله عشیری به عنوان دانشجوی دکترای نمونه کشوری در سال  93

در گروه فنی و مهندسی، روح الله عشیری، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از ۴۰ دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۳ کشور معرفی شد.

تحت نظارت وف ایرانی