رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر رحمت اله عمادی به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر رحمت اله عمادی به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه صنعتی اصفهان در سال۱۳۹۱

تحت نظارت وف بومی