رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر عباس نجفي ­زاده به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر عباس نجفي ­زاده به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1385

تحت نظارت وف بومی