رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر محمد حسن عباسي به عنوان مدرس نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر محمد حسن عباسي به عنوان مدرس نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در سال ۷۵

تحت نظارت وف بومی