رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر کیوان رئیسی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر کیوان رئیسی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۰

تحت نظارت وف بومی