رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر مرتضی شمعانیان به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر مرتضی شمعانیان به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۹

تحت نظارت وف بومی