رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر احمد كرمانپور به عنوان پژوهشگر برگزيده جوان دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر احمد كرمانپور به عنوان پژوهشگر برگزيده جوان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۸

تحت نظارت وف ایرانی