رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر علي سعيدي به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر علي سعيدي به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1382

تحت نظارت وف ایرانی