رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فتح اله کریم زاده به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فتح اله کریم زاده به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۴

تحت نظارت وف ایرانی