رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر محمدحسين فتحي به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر محمدحسين فتحي به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۷

تحت نظارت وف بومی