رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر کیوان رئیسی به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر کیوان رئیسی به عنوان پژوهشگر برگزيده رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۷ 

تحت نظارت وف بومی