رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر احمد ساعتچی به عنوان پژوهشگر برگزيده و پژوهشگر پر استناد دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر احمد ساعتچی به عنوان پژوهشگر برگزيده و پژوهشگر پر استناد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۶

تحت نظارت وف بومی