رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر عباس نجفی زاده به عنوان پژوهشگر پراستناد دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر عباس نجفی زاده به عنوان پژوهشگر پراستناد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۶

تحت نظارت وف بومی