رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر عطاپور به عنوان مدرس نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر مسعود عطاپور به عنوان مدرس نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1400-99

تحت نظارت وف ایرانی