رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر علی سعیدی به عنوان پژوهشگر نمونه وزارت صنايع

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر علی سعیدی به عنوان پژوهشگر نمونه وزارت صنايع در سال 1384

تحت نظارت وف بومی