رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر فخرالدين اشرفی ­زاده به عنوان پژوهشگر پراستناد برگزيده استان و دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر فخرالدين اشرفی ­زاده به عنوان پژوهشگر پراستناد برگزيده استان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۶

تحت نظارت وف بومی