رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدحسین عنایتی به عنوان مدیر پژوهشی نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدحسین عنایتی به عنوان مدیر پژوهشی نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۵

تحت نظارت وف ایرانی