رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کیوان رئیسی به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کیوان رئیسی به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۶

تحت نظارت وف ایرانی